Адміністративний персонал Чернігівського обласного центру крові забезпечує керівництво роботою закладу у відповідності до вимог чинного законодавства України у галузі охорони здоров’я в цілому та служби крові зокрема. Згідно із Статутом Чернігівського обласного центру крові органом управління нашого закладу є Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, а власником – Чернігівська обласна рада.   Основними напрямами діяльності керівництва ЧОЦК є адміністративна, фінансово-господарська, лікувально-профілактична та виробнича робота, а також забезпечення комунікації всіх підрозділів та закладу в цілому з медичними закладами Чернігівщини, інших областей або установ державного рівня.

Безпосередніми завданнями керівництва Чернігівського ОЦК є:

 • організація безпечного та комфортного донорства крові та її компонентів;

 • підвищення безпеки, якості та доступності гемокомпонентів;

 • впровадження системи управління якістю за ISO 9001:2015;

 • оптимізація роботи підрозділів закладу та служби крові області;

 • компетентна пропаганда донорства крові та її компонентів;

 • впровадження новітніх трансфузіологічних технологій згідно з вимогами GMP;

 • впровадження системи тотального гемонагляду HEMOVIGILANCE.

 

 

 

 

 

Заступник головного лікаря з організаційно-трансфузіологічної допомоги

   Одним із змістовних розділів роботи керівництва закладу, і в першу чергу заступника з ОТД, є планування роботи та контроль за виконанням наказів та розпоряджень адміністрації Чернігівського ОЦК. Планування роботи установи служби крові полягає у складанні комплексного плану основних організаційних заходів служби крові на рік. План погоджується Управлінням охорони здоров’я. Протягом року здійснюється контроль виконання запланованих заходів та відповідну їх документацію. За узгодженням керівників лікарень міста Чернігова та Чернігівської області та згідно з рішенням Координаційної ради УОЗ з трансфузіології, до комплексного плану додаються рекомендовані показники роботи підрозділів служби крові Чернігівської області (кількість донорів та обсяги заготівлі крові). Також, в комплексному плані міститься графік виїздів спеціалістів Чернігівського ОЦК до медичних закладів Чернігова та області, де контролюється стан організації донорства та надання трансфузійної допомоги.

 


DSC05004

 

Завідувач господарством

Примак Олександр Миколайович

   Спеціалізовані технологічні завдання виконує заступник головного лікаря з технічних питань. Контролюється технічний стан будівель Чернігівського ОЦК, комунікацій, обладнання та апаратури підрозділів. Здійснюється обстеження, обслуговування та ремонт вказаних об’єктів. Проводяться заходи з покращення матеріально-технічної бази закладу, вирішуються питання щодо надійного забезпечення установи водопостачанням, теплом, електроенергією з урахуванням важливості Чернігівського ОЦК, як стратегічного медичного закладу. Актуальним завданням є організація підготовки, а разі необхідності, забезпечення безперебійної роботи закладу у надзвичайних ситуаціях. До того ж, враховуючи ведення бойових дій на сході України та ризики їх розповсюдження, адміністрацією Чернігівського ОЦК підготовлені відповідні плани.

 

Інженер з охорони праці та техніки безпеки

Мінусов Дмитро Михайлович

   Інженер з охорони праці та техніки безпеки організовує та контролює створення належних виробничих умов праці для співробітників Чернігівського ОЦК, особливо тих, хто працює зі шкідливими та несприятливими факторами технологічних процесів. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах закладу чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці.

 

Інспектор з кадрів

   Кадрова робота складається з прийому та відбору нових працівників, в яких наш заклад має потребу. Забезпечується оптимальна розстановка та раціональне використання кадрового ресурсу, моніторинг і контроль за ефективністю та результативністю діяльності медичного та іншого персоналу. Для цього в Чернігівському ОЦК розроблений стандарт внутрішнього аудиту з оцінки якості роботи персоналу. Проводиться своєчасне підвищення професійної кваліфікації персоналу закладу.

 

Головна медична сестра

Грушко Олена Анатоліївна

Медична сестра вищої кваліфікаційної категорії

   Діяльність головної медичної сестри полягає у організації роботи середніх та молодших медичних працівників закладу та у поліпшенні якості та підвищення ефективності обслуговування донорів, профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій, додержання необхідного протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режиму, контроль за раціональним використанням медичної апаратури, обладнання, інструментарію та медичних препаратів, підвищення кваліфікації середніх медичних працівників. Головна медична сестра проводить роботу по надійному забезпеченню Чернігівського ОЦК витратними матеріалами та виробами медичного призначення.

  Важливим завданням керівництва є забезпечення додержання всіма співробітниками Чернігівського ОЦК правил внутрішнього трудового розпорядку. За рахунок делегування повноважень та відповідальності, щодо управління та контролю, забезпечується надійність керування закладом в цілому, організація праці медичного персоналу, забезпечення дотримання трудової дисципліни та нормативної поведінки працівників. Обов’язково забезпечується повний і своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг від співробітників, колег з інших медичних закладів та громадян.

 Окремою частиною планування в нашому закладі є планування навчального процесу. Згідно до принципів навчання персоналу, які регламентовані міжнародним стандартом ISO 9001:2015, адміністрація ЧОЦК затверджує план роботи групи науково-медичної інформації. Цей документ передбачає залучення до навчального процесу максимальної кількості співробітників, як слухачів так і як доповідачів інформації. Нами плануються лікарські конференції, семінари для медичних сестер, заняття для молодших сестер та немедичного персоналу.

  Керівництво закладу співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними закладами охорони здоров’я. Забезпечується проведення організаційно-методичної роботи та контроль за наданням трансфузійної допомоги в лікувально-профілактичних закладах області, аналізується стан служби крові області, надаються пропозиції по її удосконаленню, готуються проекти документації.

Основна нормативно-правова база, що регулює діяльність ЧОЦК

 • Конституція України, Закон від 28.06.1996, №254к/96-ВР;
 • Закони України:
  • «Основи законодавства України про охорону здоров’я», від 19.11.1992, №2801-XII,
  • «Про донорство крові та її компонентів», від 23.06.1995, № 239/95-ВР,
  • «Про лікарські засоби», від 04.04.1996, №123/96-ВР,
  • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються донорства крові та її компонентів», від01.1999, №395-XIV,
  • «Про захист персональних даних», від 01.06 2010, №2297-VI,
  • «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», від 12.12.1991, №1972-XII,
  • «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення», від 23.12.2010, №2861-VI,
  • «Про метрологію та метрологічну діяльність», від06.2014, № 1314-VII;
 • Постанови Кабінету міністрів України:
  • від 14.04.1997 р. №340 «Про затвердження Порядку заготівлі і зберігання власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від інших донорів, за особистий рахунок»,
  • від 15.12.1997 р. №1407 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів»,
  • від 25.12.1997 р. № 1466 «Про затвердження Порядку оплати донорам давання крові та (або) її компонентів»,
  • від 16.06.1998 р. №920 «Про затвердження Порядку переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів»,
  • від 14.09.1998 №1427 «Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів»,
  • від 18.12.1998 № 2026 «Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ/СНІД»;
  • від 10.05.1999 р. №796 «Про затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України»,
  • від 23.05.2001 р. №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»,
  • від 26.05.2005 р. №376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»,
  • від 27.12.2006 р. №1821 «Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів»,
 • Накази МОЗ України:
  • від 20.06.1994 р. №106 «Про обстеження донорів на гепатит С»,
  • від 27.04.1998 р. №101 «Про затвердження Норм харчування і рекомендацій щодо складання наборів продуктів донорам в день здавання крові та (або) її компонентів»,
  • від 05.07.1999 р. №164 «Про затвердження інструкцій, регламентуючих діяльність закладів служби крові України»,
  • від 07.07.2003 р. №301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові»,
  • від 01.08.2005 р. №385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів»,
  • від 06.08.2007 р. №459 «Про внесення змін до галузевої статистичної форми»,
  • від 09.03.2010 р. №211 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів»,
  • від 14.12.2010 р. №1112 «Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)»,
  • від 30.11.2012 р. №981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.02.2011 року №49»
  • від 19.02.2013 р. №134 «Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції»,
  • від 17.12.2013 р. №1093 «Про затвердження Інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові»,
  • від 20.12.2013 р. №1116 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 р. №142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я»»,
  • від 24.04.2015 р. №242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»,
  • від 08.06.2015 р. №325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»,
  • від 01.10.2015 р. №644 «про затвердження концепції системи менеджменту якості в медичних лабораторіях України у відповідності до вимог міжнародних стандартів та Плану заходів щодо її реалізації».

   При врегулюванні окремих питань адміністрація Чернігівського ОЦК додатково користується іншими галузевими нормативно-правовими актами, рішеннями Чернігівської обласної ради, наказами та розпорядженнями Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної адміністрації.

   Також документами, які визначають діяльність закладу є Статут Чернігівського ОЦК, Штатний розпис, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Колективний договір та накази головного лікаря.